Omet navegació

Autoavaluació

Formulari avaluatiu

Qüestió

(1) Com s'anomenen els éssers vius que necessiten altres éssers vius per obtenir els nutrients?

Respostes

Autòtrofs

Heteròtrofs

Carnívors

Qüestió

(2) Quines són les funcions vitals?

Respostes

Nutrició, respiració i reproducció

Nutrició, reprodució i descans

Nutrició, reproducció i relació

Qüestió

(3) Els éssers vius del regne animal són:

Respostes

pluricel·lular, autòtrofs, reproducció sexual i es poden desplaçar

pluricel·lulars o unicel·lulars, autòtrofs, reproducció sexuals i es poden desplaçar

pluricel·lulars, heteròtrofs i majoritàriament reproducció sexual

cap de les anteriors

Qüestió

(4) Els éssers vius del regne vegetal són:

Respostes

pluricel·lular o unicel·lulars, heteròtrofs, reproducció sexual

pluricel·lulars, autòtrofs, reproducció sexual o asexual

pluricel·lulars, heteròtrofs o autòtrofs, reproducció sexual o asexual

cap de les anteriors

Qüestió

(5) Els éssers vius del regne dels fongs són:

Respostes

unicel·lulars o pluricel·lulars, heteròtrofs, reproducció sexual o asexual

unicel·lulars, heteròtrofs, reproducció sexual o asexual

unicel·lulars, autòtrofs o heteròtrofs, reproducció sexual i asexual

cap de les anteriors

Qüestió

(6) Els éssers vius del regne dels protists són:

Respostes

unicel·lulars, autòtrofs, reproducció asexual

unicel·lulars o pluricel·lulars, autòtrofs o heteròtrofs, reproducció sexual o asexual

unicel·lulars, heteròtrofs, reproducció asexual

cap de les anteriors

Qüestió

(7) Els éssers vius del regne de les moneres són:

Respostes

pluricel·lulars, autòtrofs, reproducció asexual

unicelul·lars o pluricel·lulars, autòtrofs, reproducció sexual

unicel·lulars o pluricel·lulars, autòtrofs, reproducció asexual

cap de les anteriors

Qüestió

(8) En quin grup es troben les algues i les amebes?

Respostes

són autòtrofs

són heteròtrofs

les algues són autòtrofes i les amebes heteròtrofes

les algues són heteròtrofes i les amebes autòtrofes

Qüestió

(9) Quines de les següents afirmacions és la correcta?

Respostes

Els bacteris i virus són éssers vius unicel·lulars que no tenen nucli

Els bacteris i virus són éssers vius pluricel·lulars i  tenen nucli

Cap de les anteriors perquè els virus no són éssers vius

Qüestió

(10) Quin és l'orgànul encarregat de produir energia?

Respostes

Citoplasma

Cloroplast

Mitocondris

Qüestió

(11) Els pops són animals..

Respostes

Mol·lusc invertebrat

Anèl·lid invertebrat

Peixos vertebrats

Qüestió

(12) Existeix algún tipus d'animal invertebral que visqui fixat a terra?

Respostes

No, no hi ha cap classificació d'animal invertebrat que visqui fixat a terra, tots viuen lliures

Sí, alguns anèlids com els mol·luscs

Sí, alguns cnidaris com els corals

Qüestió

(13) Què és la metamorfosi?

Respostes

Un procés que fan els peixos i els amfibis

Un procés que presenten els amfibis

El procés pel qual els animals aquàtics neixen respirant per pulmons i acaben respirant per brànquies

Qüestió

(14) Són invertebrats

Respostes

els mol·lucs, anèl·lids, briòfits i equinoderms

els porífers, artròpodes i equinoderms

els mol·luscs, anèlids, cnidaris i aus

Qüestió

(15) Quines són les parts d'una planta?

Respostes

arrel, tija, fulles i flor

estams, pistil, òvuls i sèpals

falgueres, gimnospermes i angiospermes

Qüestió

(16) En què consisteix el procés de la fotosíntesi?

Respostes

Les arrels absorveixen l'aigua que puja per la saba elaborada fins les fulles, les quals desprén oxigen (que permet que altres éssers vius puguin respirar)

És un procés que respon a la següent fòrmula matemàtica:

Aigua + diòxid de carboni + llum = nutrients + oxigen

És un procés que respon a la següent fòrmula matemàtica:

Aigua + oxígen + llum = energia + diòxid de carboni

Qüestió

(17) Quines són les plantes que formen fruits?

Respostes

Gimnospermes i angiospermes

Només les gimnospermes formen fruits i, per tant, tenen flor

Només les angiospermes formen fruits

Qüestió

(18) Quines són les plantes que no tenen flor?

Respostes

Falgueres i Briòfits (o molses)

Falgueres, Briòfits (o molses) i Gimnospermes

Falgueres, Briòfits (o molses) i Angiospermes

Qüestió

(19) Quin és el proces de reproducció sexual de les plantes?

Respostes

El pol·len arriba als estams on es fecunden i la flor es transforma en fruit que conté llavors

El pol·len arriba al pistil on es fecunden els òvuls i la flor es transforma en fruit

Cap de les anteriors perquè cap planta es pot reproduir sexualment (són de reproducció asexual)

Qüestió

(20) Quines són les parts d'un bacteri?

Respostes

un bacteri té les mateixes parts que té una cèl·lula: citoplasma, membrana i nucli entre altres

un bacteri no té les mateixes parts que té una cèl·lula perquè no tenen nucli

un bacteri no té les mateixes parts que té una cèl·lula perquè no és una cèl·lula: tenen cilis i flagels entre altres

Habilita el javascript

Llicenciat sota la Llicència Creative Commons Reconeixement NoComercial SenseObraDerivada 3.0